OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA PSZCZYNY

O ZMIANIE UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW WISŁA WIELKA, WISŁA MAŁA ORAZ CZĘŚCI SOŁECTWA ŁĄKA

Na podstawie art. 17 pkt 1 usta, z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 I art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Pszczynie Uchwały Nr XXXV/394/17 z dnia 22 czerwca 2017r., w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/270/16 z dnia 18 sierpnia 2016r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wisła Wielka, Wisła Mała oraz części sołectwa Łąka.

Zmiana uchwały Nr XXIV/270/16 z dnia 18 sierpnia 2016r., dotyczy wyłącznie dopuszczenia możliwości podziału i uchwalenia planów odrębnie dla poszczególnych sołectw w ich granicach administracyjnych. Granice terenu objętego planem miejscowym oraz zakres planu nie uległy zmianie, w związku z czym nie zachodzi konieczność ponownego składania wniosków do ww planów.
W terminie do 7 dni.

z up. BURMISTRZA
Grzegorz Wanot
Zastępca Burmistrza

oryginalny tekst TUTAJ