Wszystkie aktualne informacje są dostępne na stroniehttp://www.niskaemisja.pl/pszczyna/

W latach 2017-2018 na terenie gminy Pszczyna realizowano I etap wymiany starych „kopciuchów”. W marcu rozpocznie się nabór wniosków do II etapu wymiany niskosprawnych kotłów.

– W związku z zainteresowaniem mieszkańców gminy Pszczyna kontynuujemy program wymiany kotłów. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wymieniliśmy prawie 430 źródeł ciepła. To jeden z elementów Progrmu Ograniczania Niskiej Emisji – powiedział burmistrz Dariusz Skrobol

Informujemy, iż Gmina Pszczyna przystępuje do realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – etap II na rok 2019, na terenie Gminy Pszczyna. Program realizowany będzie zgodnie z regulaminem przyjętym Uchwałą Nr IV/39/19  Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 17 stycznia 2019r. Dotacje przyznawane będą mieszkańcom Gminy Pszczyna maksymalnie do 60% kosztów na następujące zakresy:

 • Wymianę źródła ciepła na:
 • kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 oraz spełniające wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 (maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN),
 • kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:20125:2012 oraz spełniające wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 (maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN),
 • kocioł gazowy (maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN),
 • kocioł olejowy (maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN).
 • Instalację centralnego ogrzewania w zakresie:
 • modernizacji źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym wraz z budową sieci c.o. (maksymalna dotacja wynosi: 3 000 PLN).
 • Termomodernizację – w kwocie łącznej nie większej niż 10 000 PLN, dla zakresu polegającego na:
 • dociepleniu ścian zewnętrznych,
 • dociepleniu stropodachu/dachu,
 • wymianie okien i drzwi zewnętrznych.

Dotacja do termomodernizacji dotyczy jedynie budynków jednorodzinnych.

Nabór wniosków rozpocznie się od poniedziałku, 4 marca 2019 roku od godziny 9.00 i trwać będzie do dnia 18 marca 2019. Lista rankingowa mieszkańców zakwalifikowanych do projektu będzie sporządzona w oparciu o kolejność składania kompletnych wniosków. Składanie wniosków możliwe będzie poprzez:

następnie przekazanie wersji papierowej podpisanego wniosku na wskazany adres pocztą ( ATsys.pl Sp. z o.o. Sp. K. 40-568 Katowice, ul.Ligocka 103) lub złożenie w Punkcie Obsługi Klienta w terminie 7 dni od daty złożenia wersji elektronicznej (w przypadku nadania pocztą liczy się data stempla pocztowego)

 • Złożenie pisemnego wniosku w Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w Pszczynie przy ul. Kopernika 3 boks nr 13. Po raz pierwszy POK będzie czynny 
  4 marca 2019 roku w godzinach od 9.00 do 17.00 (ze względu na pierwszy dzień naboru).

Ranking tworzony będzie w oparciu o termin zarejestrowania wniosku w systemie do zgłaszania wniosków. Wnioski składane papierowo i elektronicznie traktowane są równoważnie.

Kompletny wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja /aktualny wypis z księgi wieczystej (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku).

Istnieje możliwość pobrania bezpłatnie elektronicznej wersji księgi wieczystej pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do (niezbędne jest wydrukowanie co najmniej działu II, tj. działu określającego własności);

 • Pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu ogrzewania lub docieplenia ścian, stropodachów i dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

Wzór dokumentu można pobrać pod artykułem

 • Dokument potwierdzający oddanie budynku do użytku, a razie jego braku inny dokument, z którego wynika, że budynek jest zgłoszony do użytkowania lub oświadczenie wnioskodawcy.

Wzór dokumentu można pobrać pod artykułem

Nabór wniosków przeprowadzany jest w celu pozyskania środków w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Umowy z mieszkańcami będą podpisywane po uzyskaniu decyzji. Planowany termin podpisania umów to maj 2019 roku.

W celu ułatwienia kontaktu z mieszkańcem prosimy o podanie we wniosku danych kontaktowych w celu przekazywania informacji oraz pozostałej korespondencji na temat realizacji projektu na wskazane adresy e-mail lub w formie SMS na wskazany numer.

źródło: UM Pszczyna

Do pobrania:

Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Wniosek