Tegoroczne zebranie sprawozdawcze odbędzie się 14 marca (środa) o godzinie 17:00 w Domu Strażaka w Wiśle Wielkiej.

OBWIESZCZENIE

Sołtys sołectwa Wisła Wielka zaprasza mieszkańców sołectwa na sprawozdawcze zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 14.03.2018 r. o godz. 17:00 w Domu Strażaka, ul. Słoneczna.

W programie zebrania:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
  2. Wybór protokolanta.
  3. Sprawozdanie sołtysa z działalności za rok 2017, w tym realizacja uchwał i wniosków z zebrania poprzedniego – podjęcie uchwały absolutoryjnej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza planowanych wydatków finansowych oraz upoważnienia rady sołeckiej do dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu.
  5. Realizacja zadań w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
  6. Prezentacja dotycząca działalności Urzędu Miejskiego w Pszczynie.
  7. Informacja Straży Miejskiej na temat działań skierowanych do walki ze smogiem, w tym informacja dotycząca wyników przeprowadzonych kontroli palenisk w budynkach na terenie gminy Pszczyna.
  8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych zwierząt.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie obrad zebrania.

W przypadku braku statutowej frekwencji zebranie odbędzie się w drugim terminie, po upływie 15 minut, bez względu na liczbę obecnych.

Sołtys sołectwa Wisła Wielka
Piotr Rabaszowski