28 marca 2017 (wtorek) o godzinie 17:00 w Domu Strażaka odbędzie się zebranie sprawozdawcze.

Program zebrania:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
2. Wybór protokolanta.
3. Sprawozdanie sołtysa z działalności za rok 2016, w tym realizacja uchwał i wniosków z zebrania poprzedniego – podjęcie uchwały absolutoryjnej.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza planowanych wydatków finansowych oraz upoważnienia rady sołeckiej do dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu.
5. Omówienie zasad podziału i przeznaczenia Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego w kontekście Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
6. Prezentacja dotycząca działalności Urzędu Miejskiego w Pszczynie za rok 2016 wraz z informacją na temat zmiany zasad segregacji odpadów komunalnych.
7. Informacja na temat reformy oświaty.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie obrad zebrania.