Tegoroczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 27 marca (środa) o godzinie 17:00 w Domu Strażaka w Wiśle Wielkiej.

Burmistrz Pszczyny zaprasza mieszkańców sołectwa Wisła Wielka na sprawozdawczo-wyborcze zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 27.03.2018 r. o godz. 17:00 w Domu Strażaka, ul. Słoneczna.

W programie zebrania:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.

2. Wybór protokolanta.

3. Sprawozdanie sołtysa z działalności za rok 2018, w tym realizacja uchwał i wniosków z zebrania poprzedniego – podjęcie uchwały absolutoryjnej.

4. Powołanie komisji skrutacyjnej.

5. Wybór sołtysa – podjęcie uchwały.

6. Wybór członków rady sołeckiej – podjęcie uchwały.

7. Zatwierdzenie preliminarza planowanych wydatków finansowych oraz upoważnienia rady sołeckiej do dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu w 2019r. – podjęcie uchwały.

8. Prezentacja dotycząca działalności Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie zebrania.