Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania strony internetowej sołectwa Wisła Wielka

Właściciel witryny www.wislawielka.pszczyna.pl

 1. Właścicielem witryny internetowej znajdującej się pod adresem www.wislawielka.pszczyna.pl jest Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte na stronie internetowej sołectwa Wisła Wielka są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone na stronie internetowej sołectwa Wisła Wielka chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność ich autorów.
 3. Korzystanie ze strony internetowej sołectwa Wisła Wielka jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie internetowej sołectwa Wisła Wielka w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody ich autora, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych na stronie internetowej sołectwa Wisła Wielka, z zastrzeżeniem ust. 6. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania ze strony internetowej sołectwa Wisła Wielka, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla strony lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych dzialań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych na stronie internetowej sołectwa Wisła Wielka jest dopuszczalne.
 6. Otrzymując dostęp do strony internetowej sołectwa Wisła Wielka użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 7. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Administrator strony internetowej sołectwa Wisła Wielka nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 8. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności autora witryny

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez autora wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 3. Właściciel i autor witryny nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszej strony lub stronz nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Właściciel i autor witryny ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.